🛠ī¸Onthis Widget

NPM Installation

npm i onthis-library

Yarn Installation

yarn add onthis-library

Widget Usage

import { BridgeAndSwap } from "onthis-library";

const config = {
  name: "[TOKEN SYMBOL]", // e.g ETH
  logo: logo, // Project logo, suggested resolution 800x800 pixels.
  web3modalProjectId: process.env.WEB3_MODAL_PROJECT_ID, // We will provide this.
  rounded: true,
  primaryColor: "#A0E7E5", // change to match your branding.
  secondaryColor: "#B4F8C8", // change to match your branding.
  chainId: 42161, // shows up as destination chain.
  tokenAddress: "0x9e64d3b9e8ec387a9a58ced80b71ed815f8d82b5" // your token.
 }

<BridgeAndSwap config={config} />

Last updated